Skip to main content
0

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

De termen zoals gehanteerd in deze algemene voorwaarden luiden als volgt:
Opdrachtnemer: Aleid Uhl Communicatie & Cultuur, gevestigd te Ghisebrecht Bokellaan 5; 3054CA Rotterdam; KvK: 63361418.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan opdrachtnemer haar werkzaamheden en/of leveringen voor de opdrachtgever verricht.

Goederen: alle zaken / producten, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Opdrachtnemer, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Werkzaamheden: alle handelingen, bewerkingen en diensten die in het kader van de overeenkomst zijn of worden verricht door Opdrachtnemer. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer en/of
aan haar gelieerde ondernemingen, zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten en/of goederen te leveren voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2. De toepasselijkheid van algemene of specifieke door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing (zullen) zijn.

3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

1. Alle offertes, adviezen, documentatie en informatie geschieden vrijblijvend en kunnen door Opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen vijf (5) werkdagen na de
kennisneming door Opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte (algemene) informatie binden Opdrachtnemer niet en leiden niet tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:
a. Schriftelijke aanvaarding / bevestiging dan wel uitvoering door Opdrachtnemer van een door de opdrachtgever (al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde werkzaamheden;
b. Onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Opdrachtnemer;
c. Ondertekening van een overeenkomst namens Opdrachtnemer en door of namens opdrachtgever;
3. Uitsluitend de hiervoor in lid 2 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide partijen ondertekende overeenkomst, respectievelijk het aanbod van Opdrachtnemer of de factuur voor de uitvoering van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
4. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na aanvaarding hiervan door Opdrachtnemer, schriftelijk dan wel door de bestelling en/of de werkzaamheden overeenkomstig de wijzigingen en/of aanvullingen uit te voeren.

Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en Opdrachtnemer alle relevante gegevens, zaken en bestanden aangeleverd heeft gekregen van de Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
2. Alle werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer in beginsel op werkdagen, tijdens werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer op basis van haar tarieven
vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd.
Opdrachtnemer is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, vanaf de vestigingsplaats van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen. Indien een andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt het transport van een (deel)bestelling voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
2. Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekende gegevens. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te
beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De opdrachtgever is verplicht te leveren goederen volgens de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijn is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van Opdrachtnemer af te nemen.
4. De te leveren zaken zijn voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van verzending c.q. transport door of namens Opdrachtnemer of met ingang van het moment waarop de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft dan wel vanaf het moment dat de opdrachtgever volgens de overeenkomst de zaken had behoren af te nemen.

Artikel 6 Garantie en klachten

1. Opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
2. Wanneer door Opdrachtnemer geleverde – van derden betrokken – goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Opdrachtnemer de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
4. De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Opdrachtnemer afgeleverde zaken bij de aflevering te controleren en Opdrachtnemer bij de aflevering van vermoedelijke ondeugdelijkheid
van de afgeleverde zaken in kennis te stellen. Zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever veertien (14) kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar onder zich heeft gehouden of heeft bewerkt, verwerkt of in de macht van anderen gebracht, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
5. In zijn algemeenheid is de opdrachtgever verplicht om, indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, Opdrachtnemer daaromtrent binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te Ontdekken kennis te geven. Deze termijn van kennisgeving is in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen vanaf het tijdstip van de ontdekking dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Klachten ontslaan de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
6. Opdrachtnemer is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Opdrachtnemer van de reden van het retourneren. Afwijkingen in kleuren en eigenschappen van de zaak die technisch onvermijdelijk zijn, geven nimmer aanleiding tot of aanspraak op creditering of korting.
7. Door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer geretourneerde zaken blijven voor risico van de opdrachtgever en de opdrachtgever is de overeengekomen prijzen en tarieven verschuldigd, totdat
Opdrachtnemer de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Alle overige schadevergoeding, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Opdrachtnemer geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door Opdrachtnemer in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 7 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief transportkosten, exclusief BTW en andere door de bevoegde overheid opgelegde heffingen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen
diensten, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
3. Wordt een order geplaatst zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht eerder gedane aanbiedingen of eerder berekende prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende prijzen uitgevoerd.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een nader te bepalen voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 70% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in Euro.
6. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
7. Facturen van Opdrachtnemer dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden.
Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
8. Indien de opdrachtgever een verschuldigde geldsom niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum zonder ingebrekestelling in verzuim en over de
openstaande vordering wettelijke rente verschuldigd.
9. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering(en), zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
10. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht haar verplichtingen jegens de opdrachtgever volledig op te schorten.
11. De vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen;
c. in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op zijn opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
2. Zolang het eigendom van de goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de geleverde zaken aan derden in eigendom over te dragen of in gebruik te geven of ten behoeve van derden of aan derden te verpanden of op andere wijze in zekerheid te geven.
3. De goederen kunnen terstond door Opdrachtnemer worden teruggevorderd indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Opdrachtnemer aanleiding heeft aan te nemen dat
de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van faillissement van de opdrachtgever of indien surseance van betaling is aangevraagd dan wel in geval van beslaglegging op zijn roerende of onroerende zaken of in het algemeen wanneer er door derden conservatoire rechtsmaatregelen tegen de opdrachtgever worden genomen die ten doel hebben betaling van vorderingen of schadevergoeding te verkrijgen, is de opdrachtgever verplicht, zolang de betaling van de overeengekomen koopsom ter zake van de aflevering van enige zaak niet heeft plaatsgevonden, Opdrachtnemer onverwijld van de vorenbedoelde omstandigheden in kennis te stellen opdat Opdrachtnemer haar eigendomsrechten kan doen gelden en veiligstellen.
5. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Opdrachtnemer steeds aan de opdrachtgever geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de
daarvoor aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, volledig aan Opdrachtnemer zijn betaald.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht
voortduurt. Indien Opdrachtnemer door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in
ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer c.q. bij de leveranciers van Opdrachtnemer, alsmede wanprestatie door voormelde leveranciers waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 10 Annulering en beëindiging

1. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien Opdrachtnemer daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan Opdrachtnemer, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. overeengekomen prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Opdrachtnemer ter zake.

2. Opdrachtnemer heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
a. Een verzoek tot verlening van surseance van betaling is ingediend;
b. Een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
c. Ten laste van de opdrachtgever (executoriaal) beslag onder Opdrachtnemer is gelegd;
d. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen.
De opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.
3. Opdrachtnemer is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor bedoelde gebeurtenissen
nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
4. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen
van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de
overeenkomst door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot diensten en producten van Opdrachtnemer, waaronder met betrekking tot programmatuur, technieken, teksten, ontwerpen, modellen,
gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan Opdrachtnemer of haar licentiegever(s) en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
2. De opdrachtgever respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en diens licentiegever(s). Anders dan voor persoonlijk gebruik van de producten en diensten van
Opdrachtnemer, en voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, mag niets van de producten of diensten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, bewerkt of anderszins gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer of haar licentiegever(s).
3. Indien Opdrachtnemer goederen vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Opdrachtnemer afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de goederen op intellectuele eigendomsrechten van derden.
4. Opdrachtnemer verklaart dat, voor zover zij weet, door hetgeen wordt geleverd geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Voor zover Opdrachtnemer zaken van derden levert, aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade die in verband staat met de door haar geleverde, doch door deze derden geproduceerde zaken, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald.
2. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van productie.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) niet nakoming van de toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak van welke aard dan ook van derden op grond van een eventuele schending van toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever verplicht zich bovendien om Opdrachtnemer direct in kennis te stellen van iedere geconstateerde schending en/of aansprakelijkstelling.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar of haar ondergeschikten.
4. Indien en voor zover Opdrachtnemer voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot materiële en/of directe schade aan personen of zaken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade,
geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op de opdrachtgever.
5. Een verplichting van Opdrachtnemer tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de goederen of dienstverlening overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op maximaal het totaalbedrag van de overeengekomen vergoeding voor de maand voorafgaande aan het moment waarop de schade is ontstaan, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Overigens is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt in die zin dat slechts aansprakelijkheid wordt aanvaard indien de (eventuele) verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer deze aansprakelijkheid als zodanig erkent, en beperkt tot het bedrag van erkenning door de betreffende verzekeringsmaatschappij.
6. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat de zaken, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Opdrachtnemer zijn geleverd.

Artikel 13 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer jegens opdrachtgever is aansprakelijk te houden, althans voor zover Opdrachtnemer aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen in het geval dat hij Opdrachtnemer zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van Opdrachtnemer is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63361418.